BISERICA 
GRECO CATOLICĂ 
ORLAT

ioancanciu@parohiaorlat.com

bisericagrecocatolicaorlat@gmail.com

telefon: 0752 626 560

             0733 386 996

str. Grănicerilor, nr. 195

557170, Orlat, jud. Sibiu

Pentru donatii:

 

Biserica Greco Catolica Orlat

IBAN RO31RNCB0232017900280001

deschis la BCR Sibiu

  @2017 Biserica Greco Catolica Orlat 

  Acatistul Maicii Domnului - 
  Potirul Nesecat

  Troparul 

  Veniţi, drept-măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

  Condacul 1

  Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă îţi aducem Apărătoare Preamilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ți cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Icosul 1

  Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:
  Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns
  Bucură-te, mirarea cea neîncetată a oamenilor
  Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre
  Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre
  Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni
  Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite
  Bucură-te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 2-lea

  Văzând, Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea ta prin descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 2-lea

  Înţelegând prin întreita arătare în vis a Cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în mănăstire sfânta ta icoană, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea:
  Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale
  Bucură-te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii
  Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de tine
  Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale
  Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie
  Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită
  Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 3-lea

  Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului vestită lui în vis de Cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo; ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Preacuratei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să-i strige din adâncul sufletului, cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 3-lea

  Având ca izvor pururea curgător Potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul tău chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduire, ți s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:
  Bucură-te, scăldătoare în care se află toate necazurile noastre
  Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii
  Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti
  Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale
  Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul
  Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate
  Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii
  Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 4-lea

  Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui născut de tine, Mântuitorul nostru: Aliluia!

  Icosul al 4-lea

  Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, icoana ta prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-ți grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:
  Bucură-te, mieluşeaua care ai născut Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii
  Bucură-te, potir ce pentru noi te umpli de bucurie din Izvorul cel fără de moarte
  Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire
  Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde
  Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine
  Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi
  Bucură-te, ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie
  Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 5-lea

  Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat nouă, o, împărăteasă a lumii, prea cinstita ta icoană pe care, văzând-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să-I aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

  Icosul al 5-lea

  Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:
  Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la tine cu sârguinţă
  Bucură-te, ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre
  Bucură-te, ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta
  Bucură-te, că împrejmuirile Moscovei au arătat slava minunilor tale
  Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi în nevoi
  Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei
  Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei
  Bucură-te, apărătoare grabnică a drept credincioşilor celor ce trăiesc în lume
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 6-lea

  Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana ta cea numită „Potirul Nesecat”, te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băutului fără de măsură, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 6-lea

  Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară, pruncă dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă că într-un Potir Nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate:
  Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc
  Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti
  Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în potir ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistihii
  Bucură-te, ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte
  Bucură-te, potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice
  Bucură-te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei
  Bucură-te, căci în bunătatea ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi
  Bucură-te, căci din milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 7-lea

  Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească, Stăpână, Maica lui Dumnezeu pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

  Icosul al 7-lea

  Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, ți-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:
  Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecării
  Bucură-te, potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti
  Bucură-te, râu de vindecare de-a pururea curgător
  Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre
  Bucură-te, ceea ce cu mâinile tale ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei
  Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei
  Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi
  Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 8-lea

  Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este tuturor celor necredincioşi să audă că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă, bineştiind cuvântul tău ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa, anume că: „Harul Celui Ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană”, credem că şi din cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 8-lea

  Toată nădejdea lor în tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului tău chip, îţi grăim unele ca acestea:
  Bucură-te, ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor
  Bucură-te, căci trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă
  Bucură-te, ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi păcătoşii
  Bucură-te, ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi
  Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie
  Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare
  Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti
  Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 9-lea

  Toată firea cea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 9-lea

  Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă, văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, îţi zicem:
  Bucură-te, ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip
  Bucură-te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări
  Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc pe tine
  Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei cad la tine
  Bucură-te, ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre
  Bucură-te, ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi pentru Fiul tău
  Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei
  Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 10-lea

  Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea preaminunată pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 10-lea

  Zid şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul Dătătorul bunătăţilor spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea:
  Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi
  Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti
  Bucură-te, ceea ce prin curăţia ta cureţi întinăciunea noastră
  Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră
  Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească
  Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune;
  Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;
  Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară;
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 11-lea

  Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi cu osârdie o aducem ție, n-o trece cu vederea, Preacurată şi nu-ți întoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci  ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 11-lea

  Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară, căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă îţi grăim acestea:
  Bucură-te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite;
  Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti
  Bucură-te, ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune
  Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat
  Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei
  Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică
  Bucură-te, ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi
  Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc numele tău
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 12-lea

  Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana ta, „Potirul Nesecat”, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine, Preacurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti, o, preamilostivă, şi vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

  Icosul al 12-lea

  Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, te rugăm, Stăpână, mântuieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei care căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea:
  Bucură-te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie
  Bucură-te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului
  Bucură-te, ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei
  Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor
  Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul
  Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet
  Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi
  Bucură-te, ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul al 13-lea

  O, Preamilostivă Maică a Preadulcelui nostru Domn Iisus Hristos, ascultă această rugăciunea a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin tine, să-I aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! (Acest condac se citește de de trei ori.)

  Apoi se citesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1:

  Icosul 1

  Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:
  Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns
  Bucură-te, mirarea cea neîncetată a oamenilor
  Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre
  Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre
  Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni
  Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite
  Bucură-te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu
  Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

  Condacul 1

  Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă îţi aducem Apărătoare Preamilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ți cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

   

   

  Acatistul Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare

  Troparul

  Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – şi să cădem înaintea Sfintei Sale icoane cu credinţă zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

  Condacul 1

  Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Icosul 1 

  Cetele îngerilor cu smerenie îți slujesc și toate puterile cerești cu cântări neîncetate te fericesc, 

  Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru!

  Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă iţi zicem:

  Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; 

  Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; 

  Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; 

  Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; 

  Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; 

  Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor; 

  Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; 

  Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; 

  Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; 

  Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; 

  Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; 

  Bucură-Te,slobozitoarea celor robiţi; 

  Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

   

  Condacul al 2-lea

  Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care le-ai arătat şi le arăţi prin

  Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 2-lea

  Arătând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî prin sorţii pământeşti să

  proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăţi – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:

  Bucură-Te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos; 

  Bucură-Te, locaş al Duhului Sfânt; 

  Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni; 

  Bucură-Te, înălţarea neamului omenesc; 

  Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul; 

  Bucură-Te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor; 

  Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii; 

  Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare; 

  Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii; 

  Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui; 

  Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 3-lea

  Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

  Icosul al 3-lea

  Având nemărginită iubire de oameni, răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire,pentru ca neîncetat să-Ţi slujească Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând aşa: 

  Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana; 

  Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult; 

  Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei; 

  Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre; 

  Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea; 

  Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană; 

  Bucură-Te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi; 

  Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului; 

  Bucură-Te, îndreptarea celor ce greşesc; 

  Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc; 

  Bucură-Te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o; 

  Bucură-Te, întelepţitoare cu inima bună; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 4-lea

  Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 4-lea

  Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică

  ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El întelepţire în nepăsările lor şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:

  Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepteşti pe cei nepăsători; 

  Bucură-Te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc; 

  Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi; Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti; 

  Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare; 

  Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile veşnice; 

  Bucură-Te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor; 

  Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc; 

  Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde; 

  Bucură-Te, bucuria celor întristaţi; 

  Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi; 

  Bucură-Te, ocrotirea celor orfani; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 5-lea

  Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ţi-au zidit Ţie – Grabnică ajutătoare – o biserică lângă Arhondaric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care după datorie Te lăudam şi cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 5-lea

  Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana – Grabnic ajutătoare – toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţa fiecăruia, neîmpuţinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:

  Bucură-Te, Maica milostivirii şi a îndurărilor; 

  Bucură-Te, masa însufleţită a Atotţiitorului; 

  Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă; 

  Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup; 

  Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; 

  Bucură-Te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi; 

  Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor; 

  Bucură-Te, veselia liniştită a pustnicilor; 

  Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor; 

  Bucură-Te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni; 

  Bucură-Te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti 

  Condacul al 6-lea

  Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică a Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mulţimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!

  Icosul al 6-lea

  Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor

  care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu credinţa şi umilinţa sufleteasca, să-Ţi cânte Ţie:

  Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele; 

  Bucură-Te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine; 

  Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiţi de zbuciumul marii vieţii; 

  Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile patimilor; 

  Bucură-Te, propovăduirea spre curăţia sufletească a celor tineri; 

  Bucură-Te, acoperământ şi apărare a fecioriei; 

  Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii; 

  Bucură-Te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului; 

  Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi; 

  Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc; 

  Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii; 

  Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 7-lea

  Vrând să araţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşurile monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

  Icosul al 7-lea

  Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci şi tuturor drept slăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toţi să-Ţi cânte:

  Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru;

  Bucură-Te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară;

  Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile; 

  Bucură-Te, ca Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic; 

  Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul; 

  Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor;

  Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc; 

  Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci; 

  Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt; 

  Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc; 

  Bucură-Te, înfrumuseţare a lumii de sus; 

  Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 8-lea

  Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele locaşuri – Adăpostitoarea noastră – ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

  Icosul al 8-lea

  Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi Dumnezeului nostru, iar Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi zicem: 

  Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a Arhanghelului Gavril; 

  Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară; 

  Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor; 

  Bucură-Te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului; 

  Bucură-Te, porumbiţă blândă; 

  Bucură-Te, mieluşeaua fără de prihană; 

  Bucură-Te, pahar care reverşi bucurie; 

  Bucură-Te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte; 

  Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos; 

  Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează; 

  Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime; 

  Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 9-lea

  Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acelal-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 9-lea

  Înţelepţii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credinţa şi fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte şi Îti zicem acestea: 

  Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi; 

  Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioşi; 

  Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut; 

  Bucură-Te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat; 

  Bucură-Te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată; 

  Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită; 

  Bucură-Te, lauda fecioarelor; 

  Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor; 

  Bucură-Te, Una fără de prihană şi Una între femei; 

  Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului şarpelui; 

  Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi; 

  Bucură-Te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 10-lea

  Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru:“Sa fie muntele acesta totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce îşi vor petrece viaţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviinţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 10-lea

  Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului, punându-şi în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie unele ca acestea: 

  Bucură-Te, floare neveştejită a curăţiei; 

  Bucură-Te, crin câmpenesc al curăţiei; 

  Bucură-Te, sfeşnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii curăţiei; 

  Bucură-Te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii fecioriei; 

  Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după Dumnezeu; 

  Bucură-Te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui Athos; 

  Bucură-Te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu; 

  Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte; 

  Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mamă; 

  Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşti cetele cele feciorelnice; 

  Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti; 

  Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 11-lea

  Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o trece cu vederea, PreaCurată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

  Icosul al 11-lea

  Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie: 

  Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune; 

  Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate; 

  Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre; 

  Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre; 

  Bucură-Te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în bine; 

  Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească; 

  Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere; 

  Bucură-Te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre; 

  Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o caută; 

  Bucură-Te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc; 

  Bucură-Te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 12-lea

  Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine – Grabnică ajutătoare – Stăpână,atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurărilor Tale Născătoare de Dumnezeu! în scârbe – bucurie, în năpaste – apare, în boli – vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu mulţumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

  Icosul al 12-lea

  Cântând minunile Tale, Stăpână, şi mare mila Ta faţă de neamul omenesc, ştim ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ţie cântările acestea:

  Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire;

  Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi;

  Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin pustietăţi; 

  Bucură-Te, tainica întelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea aceasta; 

  Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc; 

  Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos; 

  Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta; 

  Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de Dumnezeu prin arătarea Ta; 

  Bucură-Te, ceea ce mulţi cuvioşi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească; 

  Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat; 

  Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre; 

  Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul al 13-lea

  O! Cea de toţi cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această putină rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnică! Ca prin mijlocirea Ta să moştenim Împărăţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se citește de de trei ori.)

  Apoi se citesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1:

  Icosul 1

  Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:

  Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; 

  Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; 

  Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; 

  Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; 

  Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; 

  Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor; 

  Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; 

  Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; 

  Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; 

  Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; 

  Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; 

  Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi; 

  Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

  Condacul 1

  Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceeace rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!